ANBI

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Welzijn Westerwolde.

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Formulier 2021
Formulier 2020

 

Kamer van Koophandel nummer

75522802

 

RSIN/fiscaal nummer

860311909

 

Contactgegevens

Dr. Bekenkampstraat 37
9561 RD Ter Apel
Telefoon 0599-582460
Fax 0599-581834
E-mail info@welzijnwesterwolde.nl
Website www.welzijnwesterwolde.nl

 

Doelstelling Stichting Welzijn Westerwolde

Het verlenen van diensten op sociaal werk, vrije tijd en maatschappelijke ontwikkeling, waaronder het uitvoeren van (wettelijke) taken van de gemeente Westerwolde op het gebied van het brede sociaal domein, waaronder in elk geval begrepen taken uit hoofde van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet. Bijdragen aan het welbevinden van de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Westerwolde, zodat de inwoners uiteindelijk zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk zijn.

 

Bestuur

Bestuurder: Dhr. F.J. (Freek) Nauta

 

Raad van Toezicht

Op 17 december 2019 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de volgende personen per 1 januari 2020 benoemd als leden van de Raad van Toezicht van stichting Welzijn Westerwolde:

  • dhr. H. Brouwer; voorzitter
  • dhr. A. Kraster; vicevoorzitter
  • mw. Y. van Cooten; lid
  • dhr. E. Verdonk; lid
  • mw. R. Wessel; lid

– In het Statuut Raad van Toezicht zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd.
– In de Akte van Statutenwijziging staan de verdere regels vermeld.

 

Meerjarenvisie

Klik hier voor de Meerjarenvisie 2020 – 2022  van Stichting Welzijn Westerwolde.

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht van de stichting Welzijn Westerwolde voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen enkel een vacatievergoeding van maximaal €1.000,- per persoon per jaar voor hun inzet. In het Statuut Raad van Toezicht zijn de taken en bevoegdheden en de beloning van de Raad van Toezicht vastgesteld.

 

Voor ons beloningsbeleid hanteren wij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. Voor onze functieprofielen hanteren wij de beschrijvingen in de cao Sociaal Werk. Voor alle functies binnen onze organisatie gelden bovendien enkele generieke competenties, die direct aansluiten op onze maatschappelijke doelstellingen en onze ambitie.

 

Bestuursverslag
  • Klik hier om het Bestuursverslag 2021 (met een samenvatting van de jaarrekening 2021) in te zien.
  • Klik hier om het Bestuursverslag 2020 (met een samenvatting van de jaarrekening 2020) in te zien.

 

WNT

WNT bezoldiging SWW 2021
WNT bezoldiging SWW 2020
WNT bezoldiging SWW 2019